Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Na inschrijving via het contractformulier wordt de ingeschrevene lid van Safe and Strong, hierna te
noemen: Safe and Strong

1.2 De ingeschrevene, hierna te noemen: de sporter, verklaart zich akkoord met de inschrijving en
regels zoals hieronder staat beschreven.

Artikel 2 – Lidmaatschap
2.1 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de sporter akkoord te gaan met
huisregels en de algemene voorwaarden, welke beiden ter hand worden gesteld, dan wel duidelijk
zichtbaar in het pand opgehangen zijn. De huisregels en algemene voorwaarden hangen ter inzage bij
de entree. Tevens zijn de algemene voorwaarden en huisregels inzichtelijk op de website:
www.safeandstrong.nl

2.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger het
contractformulier dient te ondertekenen.

2.3 Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt éénmalig € 10,00 inschrijfkosten in rekening gebracht.

2.4 Onder het Kids Krav Maga membership wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik kan
worden gemaakt van de diensten van een Kids Krav Maga instructeur tegen het tarief zoals die op dat
moment geldt,

Artikel 3 – Beëindiging lidmaatschap
3.1 Het beëindigen van het lidmaatschap dient middels aangetekend schrijven te worden gedaan aan
het postadres van Safe and Strong. Hierna wordt de opzegtermijn van één maand gehanteerd. Als
opzegdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

3.2 Het beëindigen van een lidmaatschap is alleen mogelijk wanneer er geen betalingsachterstand is.

3.3 Restitutie van de reeds betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

3.4 Safe and Strong is bevoegd bij wanbetaling en/of overtreding van de geldende huisregels of
algemene voorwaarden de sporter toegang tot de sportschool te ontzeggen. Dit laat onverlet de
verplichting van zijde van de sporter tot nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 4 – Training
4.1 In de trainingsruimte is het verplicht om te sporten op schone binnenschoenen die geen zwarte
strepen achterlaten en die niet als buitenschoenen zijn gebruikt.

4.2 U dient de instructies op te volgen van uw instructeur. Bij twijfel altijd de instructeur om advies
vragen.

4.3 Het is niet toegestaan gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Safe and Strong indien
u onder invloed bent van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

4.4 Er geldt in alle faciliteiten van Safe and Strong een rookverbod.

4.5 Safe and Strong houdt zich het recht voor foto’s te maken en indien nodig te bewerken voor
promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, websites, social media en
drukwerk. Indien de sporter dit niet wenst dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan Safe and
Strong.

4.6 In en om de locaties en activiteiten van Safe and Strong gelden onze huisregels en algemene
voorwaarden. Met het betreden van onze locaties verklaart u zich akkoord met onze huisregels en
algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden en huisregels van Safe and Strong hangen ter
inzage bij de entree van Safe and Strong
.

4.7 Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Safe and Strong in strijd met
één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere
handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van Safe and Strong kunnen benadelen, geeft
Safe and Strong en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap
te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond
oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of contributie.

Artikel 5 – Lesrooster / openingstijden
5.1 Safe and Strong behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

5.2 De lessen van Safe and Strong zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen
zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of Safe and Strong
zal gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal tijdig bekend worden gemaakt.

5.3 Safe and Strong behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband
met een naar het oordeel van Safe and Strong te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim
van de trainer, enige vorm van overmacht of andere door Safe and Strong te bepalen
omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Safe and Strong
behoudt zich het recht voor om per kalenderjaar vijf dagen, zijnde geen feestdagen, naar eigen inzicht
zonder recht op restitutie of compensatie als vrije dagen te plannen.

5.4 Bij langdurige afwezigheid van een trainer van Safe and Strong zal Safe and Strong geheel
onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling geschiedt volgens de overeenkomst tussen de sporter en Safe and Strong.

6.2 De kosten van Kids Krav Maga worden maandelijks rond de 24e van de maand vooraf
gefactureerd en de kosten dienen voor de 1e van de aankomende maand doormiddel van
bankoverschrijving te worden verricht.

6.3 Geschillen over facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Safe and
Strong te worden gemaakt maar leiden niet tot een recht op opschorting van de betaling.

6.4 Indien sporter met tijdige betaling in gebreke blijft, is Safe and Strong gerechtigd haar factuur – na
aanmaning – te verhogen met incassokosten zijnde 15% van het openstaande bedrag met een
minimum van € 40,- en die kosten op de sporter of wettelijk vertegenwoordiger te verhalen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Safe and Strong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van haar sporter(s).

7.2 De sporter is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Safe and Strong,
indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

7.3 Het gebruik maken van de Kids Krav Maga lessen is geheel voor eigen risico van de sporter.

7.4 Safe and Strong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van een ongeval of letsel van de sporter.

7.5 De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich
meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van
sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Safe and Strong vrijwaren voor
aanspraken van derden ten deze.

7.6 Voor zover de sporter bekend is, zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het
sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor
zover dit wel zo is, zal de sporter hiervan melding doen bij Safe and Strong.

Artikel 8 Slotbepalingen
8.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van
toepassing.

8.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd van alle voorkomende
gevallen te beslissen.

8.3 Safe and Strong is gerechtigd te allen tijde de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande
leden. De inwerkingtreding wordt schriftelijk aangekondigd.